Jeneverbessen Helmond

De jeneverbes staat in Nederland op de rode lijst. Niet omdat ze zeldzaam zijn, maar omdat ze in aantal achteruit gaan en ook de kwaliteit afneemt. Probleem is dat er verdwijnen ( dood gaan of anderszins). Daarvoor zijn meerdere redenen. Tweede...

Jeneverbessen Oost-Brabant

// 0) { clearInterval(tstIntPhocaMapPlgPM2); getPhocaMapPlgPM2(); tstPhocaMapPlgPM2.setAttribute("refreshMapPlgPM2", 1); } } } } } function getPhocaMapPlgPM2(){ if (tstPhocaMapPlgPM2.offsetWidth > 0) { var phocaLatLngPlgPM2 = new...

Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten staan. (zie ook Wikipedia)

Op de Rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de Rode lijsten, wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zal zijn en dus van de Rode lijst afgevoerd kan worden.

De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode lijsten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij ze ook in de Nederlandse Flora- en faunawet, die op 1 april 2002 in werking is getreden, zijn opgenomen of in de Belgische Wet op het natuurbehoud en het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende planten.

 

 

Beschermde soorten door de Flora- en faunawet

Buiten aan het werk?